Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวกิจกรรม

บูรณาการตรวจแรงงานในสถานประกอบการ ...

ประชุมขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ...

ประชุม Video Conference ...

เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอลานสกา ...

เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ...

ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ ...

ร่วมเป็นเกียรติโครงการเตรียมความพร้อมกำลังเเรงงาน ...

ร่วมเป็นเกียรติเปิด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ...

TOP