Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์ด้านเเรงงานไตรมาส 1/2563 (มกราคม – มีนาคม) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาส 4 ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3/2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2/2562 ...

รายงานสถานการณ์ด้านเเรงงาน ไตรมาส 1/2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชไตรมาส 4/2561 ...

TOP