Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

บูรณาการตรวจแรงงานในสถานประกอบการ ...

ประชุมขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ...

ประชุม Video Conference ...

เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอลานสกา ...

เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ...

ประกันสังคมมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2564 ...

ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ ...

TOP