Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

pll_content_description

                    วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายบุญลอย  เขียดนิล  แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช      

พร้อมด้วย นางสาวมยุรีย์  สาชุม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวอมรรัตน์  ปรีชา

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด

แรงงานนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง เพื่อแนะนำเครือข่าย

อาสาสมัครในพื้นที่สร้างความรับรู้ในภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

มีผู้เข้าร่วมประชุม 400 คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

TOP