Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเเรงงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับนาย ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช คนใหม่

pll_content_description

                       วันที่ 1 ตุลาคม 2563 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช นายบุญลอย  เขียดนิล  แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช , นางวิชาดา จอร์จ จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช , นายกันตพิชญ์  ประดับการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นายมานิตย์  มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช และนายธวัชชัย สมเก่า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน ประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    คนใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP