Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564

pll_content_description

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปริก อำเภอฉวาง

TOP