Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและ ให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ บาเทนเดอร์ ณ ชลนภา รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

pll_content_description

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและ ให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ บาเทนเดอร์ ระหว่างวันที่ 27 –31 พฤษภาคม 2565 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน  34 คน ณ ชลนภา รีสอร์ท
ซึ่ง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมท่องเที่ยวอำเภอขนอม จัดขึ้น เพื่อยกรับทักษะฝีมือแรงงานรองรับการท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

TOP