Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 พื้นที่อำเภอช้างกลางและอำเภอลานสกา

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

TOP