Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุม อาสาสมัครเเรงงานอำเภอฉวาง

pll_content_description

                         วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ปรีชา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายณัฐพงษ์ รัติโชติ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ประชุมอาสาสมัครแรงงานอำเภอฉวาง       เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงาน ณ ศาลายาบ้านหมอเหมีย 562/563 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

TOP