Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเเผนปฏิบัติการด้านเเรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2563 – 2565)และจัดทำเเผนปฏิบัติการ (Action Plan) ส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาเเรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และเเรงงานพิการ ประจำปี 2563

pll_content_description

TOP