Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดแก่แรงงานนอกระบบ อำเภอขนอม

pll_content_description

TOP