Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

pll_content_description

         สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือเพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

คลิ๊กเพื่ออ่านบทความตามลิงค์ดังนี้

https://drive.google.com/file/d/1FF8VHRGjRQN5XLg0uOO97ax-JY-oTUAy/view

TOP