Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายบุญลอย เขียดนิล

  นายบุญลอย เขียดนิล

  แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • นางสาวมยุรีย์ สาชุม

   นางสาวมยุรีย์ สาชุม

   (นักวิชาการแรงงานชำนาญการ)
   • นายณัฐพงษ์ รัติโชติ

    นายณัฐพงษ์ รัติโชติ

    นักวิชาการเเรงงานปฏิบัติการ
  • นางสาวอมรรัตน์ ปรีชา

   นางสาวอมรรัตน์ ปรีชา

   นักวิชาการเเรงงานชำนาญการ
   • นางจิราภรณ์ ศรีหะรัญ

    นางจิราภรณ์ ศรีหะรัญ

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
    • นางศุภลักษณ์ นุกูลกิจ

     นางศุภลักษณ์ นุกูลกิจ

     (พนักงานธุรการ ส 4)
     • นายวรพจน์ อินทจิต

      นายวรพจน์ อินทจิต

      พนักงานขับรถยนต์ ส2
TOP