Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายสะนิ เหมหีม

  นายสะนิ เหมหีม

  แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • นางภูษณิศา มานะพงศ์

   นางภูษณิศา มานะพงศ์

   นักวิชาการเเรงงานชำนาญการ
   • นางศุภลักษณ์ นุกูลกิจ

    นางศุภลักษณ์ นุกูลกิจ

    พนักงานธุรการ ส4
    • นางสาวชฎารัตน์ แก้วปลั่ง

     นางสาวชฎารัตน์ แก้วปลั่ง

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นางสาวประภาพรรณ สุวรรณมุสิก

   นางสาวประภาพรรณ สุวรรณมุสิก

   นักวิชาการเเรงงานชำนาญการ
   • นายสักกพล นนทเเก้ว

    นายสักกพล นนทเเก้ว

    นักวิชาการเเรงงาน
    • นายวรพจน์ อินทจิต

     นายวรพจน์ อินทจิต

     พนักงานขับรถยนต์ ส2
  • นางพิมพ์ชนก ทิพย์มูสิก

   นางพิมพ์ชนก ทิพย์มูสิก

   นักวิชาการเเรงงานปฏิบัติการ
   • นางจิราภรณ์ ศรีหะรัญ

    นางจิราภรณ์ ศรีหะรัญ

    เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน
TOP