Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวนราภรณ์ สุวรรณประเสริฐ

  นางสาวนราภรณ์ สุวรรณประเสริฐ

  แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • นางสาวชญาน์นันท์ เสตะพันธ์

   นางสาวชญาน์นันท์ เสตะพันธ์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ (รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช)
  • นางสาวมยุรีย์ สาชุม

   นางสาวมยุรีย์ สาชุม

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นางสาวอมรรัตน์ ปรีชา

   นางสาวอมรรัตน์ ปรีชา

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นางสาวฐรินดา แก้วเพ็ง

   นางสาวฐรินดา แก้วเพ็ง

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  • นางจิราภรณ์ ศรีหะรัญ

   นางจิราภรณ์ ศรีหะรัญ

   (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน)
  • นางศุภลักษณ์ นุกูลกิจ

   นางศุภลักษณ์ นุกูลกิจ

   พนักงานธุรการ ส4
  • นายวรพจน์ อินทจิต

   นายวรพจน์ อินทจิต

   พนักงานขับรถยนต์ ส.2
  • นางสาวกนกพร ภาติกะโชดก

   นางสาวกนกพร ภาติกะโชดก

   พนักงานราชการ
  • นางสาวศศินุช สิกพันธ์

   นางสาวศศินุช สิกพันธ์

   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
1146
TOP