Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงา
๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานผู้แทนกระทรวงแรงงานในจังหวัด รวมทั้งดำเนินการประสาน และสนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๒) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน งานนโยบายและแผนด้านแรงงาน รวมทั้งกำกับดูแล ติดตาม และประเมินแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๓) ดำเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๔) ประสานการดำเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อนำบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่

๕) ดำเนินการเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด

๖) ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยด้านต่าง ๆ

๗) ดำเนินการงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช)

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2123
TOP