Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเเรงงาน

pll_content_description

 สำนักงานเเรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเเรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี 2560 และเครือข่ายต้านภัยยาเสพติดแก่อาสาสมัครเเรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่  28  กุมภาพันธ์  –  2  มีนาคม  2560  ณ  ห้องบงกชรัตน์  โรงเเรมทวินโลตัส  และศึกษาดูงาน  ณ  พระตำหนักประทับเเรมอำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP