Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง 1 ) เรื่องรู้ก่อน ช้อปอัญมณีผ่านทางออนไลน์ 2 ) เรื่องเลือกใช้คาร์ซีทที่ได้มาตรฐานและใช้อย่างถูกวิธี

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

TOP