Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ รัติโชติ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการตรวจประเมินการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานประกอบการ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

pll_content_description

ในสถานประกอบการ (Onsite) จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่

(1) บริษัท เอส แอนด์ บี วู้ด จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปไม้

(2) บริษัท บางขันพาราวู้ด อินดัสตรี้ จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปไม้

TOP