Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยม พบปะและให้กำลังใจผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ประกันตนและอาสาสมัครแรงงาน และเปิดโครงการกระทรวงแรงงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19)

pll_content_description

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยม พบปะและให้กำลังใจผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ประกันตนและอาสาสมัครแรงงาน และเปิดโครงการกระทรวงแรงงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่และพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ SME  เพื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มแรงงานนอกระบบ เป็นแรงงานกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 กระทรวงแรงงานได้ดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ  การเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐโดยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ประกันตนที่ได้รับการเยียวยาแล้ว จำนวน 16,079 คน รวมเป็นเงิน 78,118,000 บาท และผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการสนับสนุนในโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME จำนวน 2,559 ราย ลูกจ้างสัญชาติไทยลงทะเบียน 27,469 ราย อีกทั้งดำเนินโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 รุ่น จำนวน 48 คน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จำนวน 6 กิจกรรม ผู้ประสบความเดือนร้อนด้านอาชีได้รับการฝึกทักษะ จำนวน 96 คน

TOP