Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นาย ณัฐพงษ์ รัติโชติ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายกนต์ธร ภูมิมาศ เข้าร่วมการตรวจประเมิน เข้าร่วมการตรวจประเมินการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานประกอบการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยบูรณาการตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอพระพรหม 1) บริษัท ส.ร่อนพิบูลย์ พาราวู้ด จำกัด 2) บริษัท เซาท์เทิร์นเคมิคอลล์ จำกัด

pll_content_description

TOP