Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนายณัฐพงษ์ รัติโชติ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

pll_content_description

        วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนายณัฐพงษ์ รัติโชติ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช งวดที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนในพื้นที่ ตำบลท่าขึ้น ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา และตำบลกะปาง อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายค่าตอบแทนการจ้างแรงงาน กิจกรรมขุดลอกคู/เหมืองส่งน้ำเพื่อการเกษตร และกิจกรรมปรับปรุงศาลาหอประชุมหมู่บ้าน แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – 19 จำนวน 47 ราย ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว สามารถช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้จากการจ้างงานชั่วคราว อีกทั้ง เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ อาทิ คู / เหมืองส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้รับการขุดลอก ศาลาหอประชุมหมู่บ้านได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมซึ่งส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชนด้วย

TOP