Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทีมบูรณาการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการใช้แรงต่างด้าวผิดกฎหมาย การใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย การบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และตรวจให้คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในสถานประกอบการ

pll_content_description

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด จำนวน 3 แห่ง ลูกจ้างรวม 900 คน (สัญชาติไทย 521 คน , เมียนมา 379 คน)  ในพื้นที่อำเภอถ้ำพรรณรา และอำเภอนาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้


  1) บริษัท ธนารา พาราวู้ด จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปไม้ยางพารา มีลูกจ้าง 170 คน (สัญชาติไทย 46 คน ,
 สัญชาติเมียนมา 124 คน )

  2) บริษัท เซาท์แลนด์รีซอทส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตยางแท่ง STR มีลูกจ้างจำนวน 640 คน (สัญชาติไทย 401 คน , เมียนมา 239 คน ).

  3) บริษัท ที ที ลาเท็ก แอนโปรดักส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำยางข้น มีลูกจ้างจำนวน 90 คน (สัญชาติไทย  74 คน , เมียนมา  16 คน )

ทั้งนี้ จากการตรวจฯ ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การบังคับใช้แรงงาน และมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ลูกจ้างเกินร้อยละ 90 ซึ่งได้ให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อาทิ การประเมินสถานประกอบการผ่าน TSC+ , การดำเนินมาตรการ Bubble and Seal

TOP