Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ที่ขาดคุณสมบัติ

pll_content_description

ขอแจ้งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เนื่องจากขาดคุณสมบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

TOP