Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน – มิถุนายน 2563)

pll_content_description

สถานการณ์เเรงงาน ไตรมาสที 2 ปี 2563

TOP