Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2564

pll_content_description

ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2564

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

4. ไม่เคยถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะกระทำผิดวินัย

5. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านนิติศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านจิตวิทยา หรือด้านแรงงาน

เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร

1. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นประธานกรรมการวินัยฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามแบบไฟล์ที่แนบไว้

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

3. สำเนาเอกสารสำคัญที่แสดงการมีประสบการณ์ทำงาน และผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองเอกสารและสำเนาเอกสารทุกฉบับ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ >>>https://www.dwf.go.th/ <<< ทั้งนี้ผู้ประสงค์สมัครสามารถส่งใบสมัครฯ  พร้อมเอกสารหลักฐานไปยังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gidentity3@gmail.com ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

 

TOP