Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ” และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติ ที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

TOP